Jak wynika z doświadczeń brytyjskich

Należy również śmiało powiedzieć, że PPP nie jest lekarstwem na wszystkie problemy sektora publicznego. Nie wszystkie projekty dadzą się zakwalifikować jako projekty realizowane w formie partnerstwa. Moim zdaniem nie można stosować PPP do projektów przy których podmiot publiczny nie może dokładnie zdefiniować ich specyfiki oraz określić długoletnich warunków realizacji i funkcjonowania. Projekty w których główną rolę odgrywają nowoczesne rozwiązania technologiczne, szczególnie w obszarach gdzie dokonuje się dynamiczny rozwój technologiczny, nie są właściwe do wykorzystywania PPP. Wielka Brytania w związku ze swoimi negatywnymi doświadczeniami przy wykorzystywaniu projektów partnerskich z wykorzystaniem rozwiązań IT (budowa elektronicznego systemu wydawania paszportów), zabroniła wykorzystywania PPP do takich projektów32.

Czytaj Dalej »

W ramach POKL przewiduje się

W ramach POKL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.: przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, firmy szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządu zawodowego

Czytaj Dalej »

Sposób postępowania zamawiającego

o tym, iż prawnie dopuszczalną granicą opustowania cen jest czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

g) sposób postępowania zamawiającego wobec usterek w kalkulacji ceny. Zapis ten sformułowany być powinien przez przywołanie odpowiednich przepisów ustawy Pzp, a mianowicie art. 87 oraz art. 89 tej ustawy.

Czytaj Dalej »

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu, jak należy wnosić z przytoczonych wyżej uregulowań praw-nych, wynikają bezpośrednio z ustawy i mają charakter bezwzględny – co oznacza, że każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia musi je brać pod uwagę przy ocenie swojej zdolności do realizacji zamówienia. Warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,

Czytaj Dalej »

SPECYFIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jednym z najistotniejszych skutków nowelizacji ustawy o odpowiedzialności jest odrębne uregulowanie zakresu odpowiedzialności za gospodarowanie środkami unijnymi lub zagra-nicznymi. Pod pojęciem „środki unijne lub zagraniczne” należy rozumieć środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Czytaj Dalej »

Do naruszeń dyscypliny finansów publicznych zaliczono również

• art. 62 ust. 1 Pzp (przesłanki zastosowania negocjacji bez ogłoszenia), • art. 67 ust. 1 Pzp (przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki),

• art. 70 Pzp (przesłanki zastosowania zapytania o cenę), przez co należy rozumieć zastosowanie któregokolwiek z wymienionych trybów pomimo braku podstaw do takiego zastosowania.

Czytaj Dalej »

Bardzo dużo projektów PPP nie dochodzi do realizacji

Bardzo dużo projektów PPP nie dochodzi do realizacji na etapie wstępnych rozmów obu stron dotyczących wzajemnych oczekiwań. Przykładowo PKP S.A. w 2008 r. wszczęły dwa postępowania PPP na realizację dworców Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Zachodnia wraz z częścią komercyjną. Oba zakończyły się fiaskiem, na etapie prowadzonych rozmów z

Czytaj Dalej »

Prawo zamówień publicznych

Wydaje się, że podstawowe trudności w zakresie tworzenia i wykonywania przepisów doty-czących odpowiedzialności za prawidłowość realizacji zamówień publicznych wynika z ko-nieczności wysokiego poziomu interdyscyplinarności podmiotów funkcjonujących w tym systemie. Prawidłowe zastosowanie przepisów o odpowiedzialności wymaga uwzględnienia regulacji trzech ustaw: o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Czytaj Dalej »

W przypadku naruszenia dyscypliny finansów

W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17 osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie prze-pisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca jako pełnomocnik zamawiającego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych.”

Czytaj Dalej »

Po znowelizowaniu przepisów

Po znowelizowaniu przepisów, do kręgu podmiotów podlegających odpowiedzialności należą również osoby spoza sektora finansów publicznych. W tym przypadku dokonana zmiana brzmienia przepisu zdaje się potwierdzać stanowiska wypracowane wcześniej przez orzecz-nictwo . Odpowiedzialności podlegając więc:

-1) osoby wchodzące w skład organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów,

Czytaj Dalej »