Księgowość Warszawa – jesteśmy godni polecenia

Księgowość Warszawa – pozwól zająć się tym zawodowcom.

W czasach, w których przyszło nam żyć każda rzecz powinna, a nawet musi być udokumentowana na papierze. Jest to całkiem spore wyzwanie dla wielu tysięcy z całego kraju. Z pomocą powstają biura takie jak Księgowość Warszawa. Jest to jedno z setek takich miejsc. Z jego usług, co dnia korzysta spora liczba osób. Świadczy to o tym, że ludzie nie dają sobie z tym rady. Jest to spowodowane ciągłymi zmianami w naszych prawach i ustawach. Zwykły człowiek nie powinien być zobowiązany do rozumienia tego wszystkiego, i tak tez zazwyczaj jest. Lecz jak wiemy nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania...

Czytaj Dalej »

Księgowość Poznań- oferta dla każdego

Księgowość Poznań – odprowadzanie składek

 Od wielu lat w naszym pięknym kraju, co rusz zmieniają się ustawy. Dla zwykłych ludzi może wydawać się to czarną magią. Dlatego mogą skorzystać z pomocy Księgowość Poznań. Jest to popularne biuro rachunkowe, które jest do dyspozycji każdego. Z jego usług korzysta bardzo wiele osób. Z roku na rok coraz więcej. Dzieje się tak, bo ludzi mają wątpliwości czy wszystko robią dobrze lub potrzebują pomocy w ułożeniu sowich rachunkowości. Dotyczy to także właścicieli rożnych firm lub sklepów. Oczywiście chodzi o te mniejsze. Wielkie korporacje zatrudniają, bowiem na pełen etat całe sztaby księgowych. Jest to oczywiste, bo mają na to odpowiednie środki...

Czytaj Dalej »

Księgowość Kraków- jak się rozliczają małe i średnie firmy?

Księgowość Kraków-finanse małych i średnich firm

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, to szansa na spełnienie marzeń i szansa na osiągnięcie dużych zarobków, ale to także mnóstwo obowiązków. I tak na przykład jedną z najważniejszych kwestii jest księgowość Kraków, każdy przedsiębiorca musi zwracać uwagę na tą kwestię, bo wystarczy jedna źle zaksięgowana faktura, czy też nie dostarczenie na czas jakiegoś dokumentu finansowego do Urzędu Skarbowego i już możemy mieć spore kłopoty. Dlatego też, otwierając firmę to w naszym biznes planie powinniśmy uwzględnić księgowość Kraków. Jeżeli chodzi o profesjonalną księgowość Kraków, to powinna być ona prowadzona przez zespół doświadczonych pracowników...

Czytaj Dalej »

Jak wynika z doświadczeń brytyjskich

Należy również śmiało powiedzieć, że PPP nie jest lekarstwem na wszystkie problemy sektora publicznego. Nie wszystkie projekty dadzą się zakwalifikować jako projekty realizowane w formie partnerstwa. Moim zdaniem nie można stosować PPP do projektów przy których podmiot publiczny nie może dokładnie zdefiniować ich specyfiki oraz określić długoletnich warunków realizacji i funkcjonowania. Projekty w których główną rolę odgrywają nowoczesne rozwiązania technologiczne, szczególnie w obszarach gdzie dokonuje się dynamiczny rozwój technologiczny, nie są właściwe do wykorzystywania PPP. Wielka Brytania w związku ze swoimi negatywnymi doświadczeniami przy wykorzystywaniu projektów partnerskich z wykorzystaniem rozwiązań IT (budowa elektronicznego systemu wydawania paszportów), zabroniła wykorzystywania PPP do takich projektów32.

Czytaj Dalej »

W ramach POKL przewiduje się

W ramach POKL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.: przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, firmy szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządu zawodowego

Czytaj Dalej »

Sposób postępowania zamawiającego

o tym, iż prawnie dopuszczalną granicą opustowania cen jest czyn nieuczciwej konkurencji zdefiniowany w art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

g) sposób postępowania zamawiającego wobec usterek w kalkulacji ceny. Zapis ten sformułowany być powinien przez przywołanie odpowiednich przepisów ustawy Pzp, a mianowicie art. 87 oraz art. 89 tej ustawy.

Czytaj Dalej »

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu, jak należy wnosić z przytoczonych wyżej uregulowań praw-nych, wynikają bezpośrednio z ustawy i mają charakter bezwzględny – co oznacza, że każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia musi je brać pod uwagę przy ocenie swojej zdolności do realizacji zamówienia. Warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,

Czytaj Dalej »

SPECYFIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jednym z najistotniejszych skutków nowelizacji ustawy o odpowiedzialności jest odrębne uregulowanie zakresu odpowiedzialności za gospodarowanie środkami unijnymi lub zagra-nicznymi. Pod pojęciem „środki unijne lub zagraniczne” należy rozumieć środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Czytaj Dalej »

Do naruszeń dyscypliny finansów publicznych zaliczono również

• art. 62 ust. 1 Pzp (przesłanki zastosowania negocjacji bez ogłoszenia), • art. 67 ust. 1 Pzp (przesłanki zastosowania zamówienia z wolnej ręki),

• art. 70 Pzp (przesłanki zastosowania zapytania o cenę), przez co należy rozumieć zastosowanie któregokolwiek z wymienionych trybów pomimo braku podstaw do takiego zastosowania.

Czytaj Dalej »

Bardzo dużo projektów PPP nie dochodzi do realizacji

Bardzo dużo projektów PPP nie dochodzi do realizacji na etapie wstępnych rozmów obu stron dotyczących wzajemnych oczekiwań. Przykładowo PKP S.A. w 2008 r. wszczęły dwa postępowania PPP na realizację dworców Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Zachodnia wraz z częścią komercyjną. Oba zakończyły się fiaskiem, na etapie prowadzonych rozmów z

Czytaj Dalej »